Das Val d' Aran, rechts das Maladetta Massiv, grad aus Arriu de Aiguamog, der Tal weg zur Refuge de Colomers
im Winter wird hier Ski gefahren!